Kategorie
Scrum

Scrum Guide w punktach

Przewodnik po Scrumie czyli Scrum Guide nie jest długi. Ale można go jeszcze bardziej streścić :). Tu będzie taka próba wypisania wszystkich elementów Scruma wg. Scrum Guida, tak żeby zmieścić wszystko na 1 stronie 😉

Słownik: ScrumZespół ScrumowyWłaściciel ProduktuZespół Wytwórczy, DeweloperskiScrum MasterWydarzeniaSprintPlanowanie SprintuCel SprintuCodzienny Scrum (Daily)Przegląd SprintuRetrospektywa SpintuArtefakty Backlog ProduktuDoskonalenie BackloguBacklog SprintuPrzyrostDefinicja Ukończenia

Definicja Scruma

Scrum to ramy postępowania (ang. framework), dzięki którym ludzie mogą adaptacyjnie rozwiązywać złożone problemy, tak by w produktywny i kreatywny sposób wytwarzać produkty o najwyższej możliwej wartości.

Scrum jest lekki, łatwy do zrozumienia, trudny do opanowania

Na Scruma składają się Zespoły Scrumowe (Scrum Teams) oraz związane z nimi role, wydarzenia, artefakty i reguły. Każdy z elementów służy konkretnym celom i każdy jest niezbędny do osiągnięcia sukcesu w stosowaniu Scruma.

Teoria Scruma

Scrum został osadzony w teorii empirycznej kontroli procesu (w teorii empiryzmu).

Empiryzm reprezentuje pogląd, iż wiedza wynika z doświadczenia i podejmowania decyzji w oparciu o to co zostało poznanie. Scrum wykorzystuje podejście iteracyjne i przyrostowe w celu zwiększenia przewidywalności i lepszej kontroli ryzyka.

Trzy filary empirycznej kontroli procesu

 1. Przejrzystość – wszystkie istotne aspekty procesu muszą być widoczne
 2. Inspekcja – częsta inspekcja artefaktów scrumowych oraz postępów w realizacji Celu Sprintu
 3. Adaptacja – jeżeli proces lub produkt nie będzie akceptowalny – to muszą one zostać skorygowane

Cztery punkty przeprowadzania inspekcji i okazje do dokonania adaptacji

 1. Planowanie Sprintu (Sprint Planning)
 2. Codzienny Scrum (Daily Scrum)
 3. Przegląd Sprintu (Sprint Review)
 4. Retrospektywa Sprintu (Sprint Retrospective)

5 wartości Scruma:
zaangażowanie, odwaga, skupienie, otwartość i poszanowanie

Zespół Scrumowy

Zespoły Scrumowe to:

 1. Właściciel Produktu (Produkt Owner)
 2. Zespół Wytwórczy, Deweloperski (Development Team)
 3. Scrum Master

są one:

 1. samoorganizujące się – samodzielnie decydują, w jaki sposób najlepiej wykonać pracę, nie będąc przy tym kierowanymi przez osoby spoza zespołu
 2. międzyfunkcjonalne – (cross-functional) – mają wszelkie kompetencje niezbędne do ukończenia pracy

Właściciel Produktu (Product Owner)

Zespół Wytwórczy, Deweloperski

 • jest złożony z profesjonalistów
 • jego zadaniem to dostarczenie na zakończenie każdego Sprintuukończonego i gotowego do potencjalnego wydania Przyrostu Produktu
 • Przyrost jest wymagany podczas Przeglądu Sprintu
 • tylko członkowie zespołu wytwórczego tworzą Przyrost
 • jest ustanowiony i uprawniony przez organizację do samodzielnego organizowania własnej pracy i zarządzania nią
 • jest samoorganizujący sięnikt nie może mówić mu jak przekształcić elementy Backlogu Produktu w Przyrosty gotowej do potencjalnego wydania funkcjonalności
 • jest międzyfunkcjonalny – w jego składzie są osoby o wszystkich umiejętnościach niezbędnych do wytworzenia Przyrostu
 • Scrum nie wyróżnia nazw ról członków zespołu wytwórczego,
 • Scrum nie wyróżnia podzespołów w zespole wytwórczym
 • wielkość zespołu – od 3 do 9 osób
 • mniej niż 3 to mniejszy stopień interakcji i niższy wzrost produktywności, braki kompetencji do dostarczenia Przyrostu
 • więcej niż 9 to zbyt dużo nakładów na koordynację, stosowanie procesu empirycznego przestaje być użyteczne

Odpowiedzialność za wykonaną pracę ponosi cały Zespół Wytwórczy

Scrum Master

 • jest odpowiedzialny za promowanie i wspieranie Scruma tak, jak został on zdefiniowany w Scrum Guide
 • pomaga wszystkim w zrozumieniu teorii Scruma, jego praktyk, reguł i wartości

Scrum Master jest przywódcą służebnym (servant leader) Zespołu Scrumowego

Scrum Master wspiera Właściciela Produkty

 • zapewniając że cele, zakres i domena produktowa są zrozumiałe dla wszystkich w Zespole Scrumowym
 • znajdując techniki efektywnego zarządzania Backlogiem Produktu
 • pomagając zrozumieć potrzebę formułowania jasnych i zwięzłych elementów Backlogu Produktu
 • w rozumieniu zasad planowania produktu w środowisku empirycznym
 • zapewniając że PO wie jak porządkować Backlog Produktu aby maksymalizować wartość
 • w rozumieniu i praktykowaniu zwinności
 • wspomagając przebieg wydarzeń scrumowych

Scrum Master wspiera Zespół Wytwórczy

 • ucząc go w zakresie wykorzystania zasad samoorganizacji i międzyfunkcjonalności
 • pomagając tworzyć produkty wysokiej wartości,
 • usuwając przeszkody ograniczające postępy zespołu wytwórczego,
 • wspomagając przebieg wydarzeń scrumowych,
 • ucząc w zakresie sposobu wykonywania pracy w organizacjach, w których Scrum nie jest jeszcze w pełni przyjęty i rozumiany

Scrum Master wspiera organizację

 • przewodząc procesom wdrażania Scruma i ucząc osoby w ten proces zaangażowane
 • planując wykorzystanie Scruma wewnątrz organizacji
 • wspierając pracowników i interesariuszy w zrozumieniu i stosowaniu Scruma oraz empirycznego podejścia do rozwoju produktu
 • powodując zmiany prowadzące do zwiększenia produktywności zespołu scrumowego
 • współpracując z innymi Scrum Masterami w celu zwiększenia efektywności wykorzystania Scruma w organizacji

Wydarzenia w Scrumie

 • są używane do wprowadzenia regularności
 • aby ograniczyć potrzeby organizowania innych spotkań
 • ograniczone czasowo (time-box) – czyli mają ustalony maksymalny czas trwania
 • czas trwania sprintu jest stały nie może być skracany ani wydłużany
 • inne wydarzenia mogą być zakończone po osiągnięciu celu spotkania
 • wydarzenia w Scrumie są zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić niezbędną przejrzystość i umożliwić inspekcję
 • nieuwzględnienie któregokolwiek z nich redukuje przejrzystość i jest utraconą szansą na dokonanie inspekcji i adaptacji

Sprint

Z każdym Sprintem związany jest opis tego, co należy zbudować, projekt oraz elastyczny plan wykonania prac prowadzących do powstania oczekiwanego przyrostu produktu.

Sercem Scruma jest Sprint

 • podczas Sprintu jest wytwarzany ukończony, gotowy do użycia i potencjalnego wydania Przyrost produktu
 • nowy Sprint rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego
 • Sprint jest ograniczony czasowo do maksymalnie 1 miesiąca
 • Sprinty wprowadzają przewidywalność, zapewniając, że proces inspekcji i adaptacji w kierunku osiągnięcia Celu Sprintu będzie zachodził przynajmniej co miesiąc.
 • Sprinty ograniczają ryzyko do kosztu jednego miesiąca kalendarzowego

Sprinty składają się z:

Podczas Sprintu:

 • nie są wprowadzane zmiany stanowiące zagrożenie dla realizacji Celu Sprintu,
 • cele jakościowe nie są obniżane,
 • zakres prac, wraz ze zdobywaniem nowych informacji, może być wyjaśniany i renegocjowany między PO a Zespołem Wytwórczym

Przerwanie Sprintu

 • Sprint może zostać przerwany przed upływem ograniczenia czasowego
 • tylko PO ma prawo przerwać Sprint, jednak może podjąć taką decyzję pod wpływem opinii interesariuszy, Zespołu Wytwórczego lub Scrum Mastera
 • Sprint może zostać przerwany jeśli
  • Cel Sprintu się zdezaktualizuje
  • np. firma zmieni kierunek rozwoju
  • np. zmienią się uwarunkowania rynkowe lub technologiczne
 • Przerywanie Sprintu rzadko jest sensowne
 • Wszystkie wykonane i ukończone elementy Backlogu Produktu są przeglądane. Jeżeli nadają się do potencjalnego wydania PO może je zatwierdzić.
 • Wszystkie nieukończone elementy Backloga Produktu są ponownie szacowane i zwracane do Backloga Produktu

Planowanie Sprintu

 • to planowanie prac do wykonania w Sprincie
 • to wspólna praca członków Zespołu Scrumowego
 • time-box: do 8 godzin dla miesięcznego sprintu – dla krótszych sprintów jest ono zwykle krótsze
 • rola Scrum Mastera: Planowanie Sprintu się odbywa, uczestnicy rozumieją cel wydarzenia i jak utrzymać się w ramach czasowych

Co może zostać dostarczone w ramach Przyrostu mającego być rezultatem nadchodzącego sprintu?

W jaki sposób praca, niezbędna do dostarczenia Przyrostu, będzie wykonana?

Cel Sprintu

 • to założenie, które ma zostać spełnione w ramach Sprintu poprzez implementację wybranych elementów Backlogu Produktu,
 • to wskazówka w jakim celu tworzony jest przyrost
 • jest definiowany podczas Planowania Sprintu
 • ma dać pewną swobodę co do sposobu, w jaki sposób dana funkcjonalność zostanie wykonana
 • może to być cokolwiek, co zapewni spójność i spowoduje że członkowie Zespołu Wytwórczego będą pracowali razem, a nie nad odrębnymi inicjatywami
 • jeżeli podczas Sprintu charakter prac okazuje się inny niż oczekiwał Zespół Wytwórczy, może on podjąć współpracę z PO, aby renegocjować zakres Backlogu Sprintu.

Codzienny Scrum (Daily Scrum)

 • Codzienny Scrum (Daily) poprawia komunikację, eliminują inne spotkania, identyfikują i usuwają przeszkody, sprzyjają szybkiemu podejmowaniu decyzji i podnoszą poziom wiedzy Zespołu Wytwórczego. To spotkanie kluczowe dla procesu inspekcji i adaptacji
 • kto: Zespół Wytwórczy
 • time-box: 15 minut codziennie
 • cel: planowanie pracy na najbliższe 24 godziny
 • aby zredukować złożoność – codziennie o tej samej porze i w tym samym miejscu
 • to inspekcja pracy wykonana od poprzedniego Daily
 • to optymalizacja współpracy i efektywności
 • to prognoza dla nadchodzącej pracy w Sprincie
 • przebieg spotkania jest ustalany przez Zespół Wytwórczy
 • Zespół Wytwórczy jest odpowiedzialny za przebieg spotkania
 • to wewnętrzne spotkanie Zespołu Wytwórczego
 • może to być dyskusja albo odpowiedzi na pytania co zrobiłem wczoraj, co zrobię dziś, jakie widzę przeszkody w celu osiągnięcia Celu Sprintu
 • Po Daily członkowie zespołu wytwórczego mogą dyskutować wybrane zagadnienia, dostosować lub zredefiniować plan prac nad pozostałą częścią Sprintu
 • Rola SM: zapewnia że Zespół Wytwórczy spotkał się na Codziennym Scrumie, uczy go jak utrzymać 15 minutowy time-box
 • Inne osoby mogą brać udział w Daily, ale mają nie zaburzać jego przebiegu.

Codzienny Scrum może być przeprowadzony na wiele sposobów, jeżeli tylko pozostaje on poświęcony postępom prac nad osiągnięciem Celu Sprintu

Przegląd Sprintu

 • kiedy: organizowany na zakończenie Sprintu
 • cel: inspekcja wytworzonego w Sprincie Przyrostu i dostosowanie Backlogu Produktu.
 • kto: Zespół Scrumowy i Interesariusze
 • time-box: 4 godziny maksymalnie dla 1 miesięcznego sprintu i odpowiednio krótszym dla krótszych Sprintów,
 • to analiza co zostało ukończone w Sprincie
 • to rozważania na podstawie Backlogu Produktu co może być wykonane na następnej kolejności aby zoptymalizować wartość
 • to nieformalne spotkanie robocze, a nie spotkanie statusowe
 • prezentacja Przyrostu ma na celu uzyskanie informacji zwrotnej i pobudzenia współpracy
 • rola Scrum Mastera: zapewnienie że spotkanie się odbywa, że uczestnicy rozumieją jego cel, uczy jak utrzymać się w wyznaczonym czasie
 • rezultat spotkania: zaktualizowany Backlog Produktu, pokazujący które elementy prawdopodobnie zostaną zaplanowane na kolejny Sprint.

Przebieg Przeglądu Sprintu

 1. Obecni są Zespół Scrumowy i zaproszeni kluczowi Interesariusze przez Właściciela Produktu (PO)
 2. PO wyjaśnia, które elementy Backlogu Produktu zostały ukończone, a które nie.
 3. Zespół Wytwórczy omawia, co poszło dobrze w trakcie Sprintu, jakie napotkano problemy oraz jak te problemy rozwiązano.
 4. Zespół Wytwórczy prezentuje ukończoną pracę i odpowiada na pytania dotyczące Przyrostu.
 5. PO omawia Backlog Produktu w jego aktualnej postaci. Jeśli zachodzi taka potrzeba, przewiduje prawdopodobny termin zakończenia prac, biorąc pod uwagę dotychczasowe postępy.
 6. Cała grupa omawia kolejne kroki. Będzie potrzebne do Planowania kolejnego Sprintu.
 7. Przegląd tego jak rynek lub potencjalne zastosowanie produktu mogły się zmienić i co w tej sytuacji jest najbardziej wartościową rzeczą do zrobienia
 8. Rewiduje się czas, budżet, potencjalne możliwości i uwarunkowania rynkowe dla kolejnego przewidywanego wydania produktu

Retrospektywa Sprintu

 • kiedy: po Przeglądzie Sprintu, a przed kolejnym Planowaniem Sprintu
 • time-box: 3 godziny dla 1 miesięcznego sprintu, dla krótszych zwykle zajmuje mniej czasu
 • rola SM: zapewnia że wydarzenie się odbywa, uczestnicy rozumieją jego cel, przebiega w pozytywnej atmosferze i było produktywne, jak utrzymać je w ustalonym time-boxie.
 • Scrum Master uczestniczy w Retro jako zwykły członek zespołu, reprezentując perspektywę odpowiedzialności za Scruma.
 • SM zachęca członków Zespołu Scrumowego do usprawniania (w ramach Scruma) stosowanych przez zespół procesu i praktyk wytwórczych tak, aby w kolejnym Sprincie praca była bardziej efektywna i dawała więcej radości.
 • Zespół Scrumowy planuje, w jaki sposób podniesie jakość produktu przez usprawnienie pracy i dostosowanie definicji ukończenia.
 • Robi to w sposób odpowiedni i żeby nie stało w konflikcie z wytwarzanym produktem i wytycznymi organizacji.
 • rezultat spotkania: zidentyfikowanie usprawnienia, które zostanie wprowadzone w kolejnym Sprincie

Cele Retrospektywy

 1. Sprawdzenie, co się działo w ostatnim Sprincie, biorąc pod uwagę ludzi, relacje, proces i narzędzia
 2. Zidentyfikowanie i uporządkowanie istotnych elementów, które sprawdziły się w działaniu oraz tych, które kwalifikują się do usprawnienia,
 3. Stworzenie planu wprowadzenia w życie usprawnień sposobu wykonywania pracy przez Zespół Scrumowy

Artefakty Sprintu

 • Artefakty Scruma reprezentują pracę lub wartość, w celu uzyskania przejrzystości i stworzenia okazji do dokonania inspekcji i akceptacji.
 • Są zaprojektowane by zwiększać dostępność i czytelność kluczowych informacji tak, by wszyscy zainteresowani rozumieli dany artefakt w taki sam sposób.

Backlog Produktu (Product Backlog)

 • to uporządkowana lista wszystkiego, co w danym momencie wiadomo odnośnie rozwoju produktu
 • to lista wszystkich cech, funkcji, wymagań, ulepszeń i korekt, które reprezentują zmiany wprowadzone do produktu w jego przyszłych wydaniach
 • to jedyne źródło wymaganych zmian, które mają być w produkcie wprowadzone
 • odpowiedzialnym za niego jest Właściciel Produktu (PO) za jego treść, dostępność i kolejność elementów
 • jego elementy mogą być uaktualniane w każdej chwili przez PO lub za jego zgodą
 • nigdy nie jest kompletny
 • wczesna wersja nakreśla początkowo znane i najlepiej rozumiane wymagania
 • ewoluuje wraz z produktem i środowiskiem, w którym ten produkt będzie używany
 • zmienia się dynamicznie, aby uwzględnić to, czego produkt wymaga, aby stać się odpowiednim, konkurencyjnym i użytecznym
 • istnieje tak długo, jak istnieje produkt
 • jest żywym artefaktem – ciągle może się zmieniać
 • jest jeden Backlog Produktu dla wielu Zespołów Scrumowych dla tego samego produktu

Atrybuty elementów Backlogu Produktu

 1. opis
 2. kolejność
 3. oszacowanie
 4. wartość
 5. opis testu dowodzącego ich wykonanie (opcja)
 6. kompletność zgodnie z definicją ukończenia (opcja)

Doskonalenie Backlogu Produktu (Refinement)

Kolejność elementów BP

 • elementy znajdujące się wyżej są zwykle klarowniejsze i posiadają więcej szczegółów niż te ulokowane niżej
 • dzięki temu są bardziej precyzyjnie oszacowane
 • elementy przewidziane na najbliższy Sprint mają taką wielkość i szczegółowość, by każdy z nich mógł być ukończony w pojedynczym sprincie
 • elementy te uznawane są za przygotowane do rozważenia podczas Planowania Sprintu

Monitorowanie postępów względem celu

 • w dowolnym momencie powinno być możliwe podsumowanie całej pozostałej do wykonania pracy
 • PO dokonuje takiego podsumowanie przynajmniej podczas Przeglądu Sprintu
 • następnie porównuje tę ilość z ilością pracy sprzed rozpoczęcia Sprintu, określoną podczas poprzednich Przeglądów Sprintu
 • można wtedy ocenić jak kształtuje się postęp prac i możliwość jej ukończenia zgodnie z założonym celem i w wyznaczonym czasie
 • ocena ta jest prezentowana w przejrzysty sposób wszystkim interesariuszom
 • do prognozowania postępów prac stosowane są różne sposoby monitorowania trendu – spalanie / wypalanie (burn-down / burn-up)
 • w złożonych środowiskach to co się wydarzy pozostaje niewiadomą
 • tylko to co się zdarzyło może być wykorzystywane do podejmowania decyzji wybiegających w przyszłość

Backlog Sprintu

 • to zbiór elementów Backlogu Produktu wybranych do Sprintu rozszerzony o plan dostarczenia Przyrostu produktu i realizacji Celu Sprintu.
 • poprzez Backlog Sprintu Zespół Wytwórczy prognozuje, które funkcjonalności znajdą się w kolejnym Przyroście i jaką pracę
  należy wykonać, aby te funkcjonalności dostarczyć w postaci ukończonego Przyrostu.
 • Backlog Sprintu obrazuje całą pracę, którą Zespół Wytwórczy uznaje za niezbędną do osiągnięcia Celu Sprintu.
 • w celu zapewnienia procesu ciągłego doskonalenia się, Backlog
  Sprintu
  zawiera przynajmniej jedno istotne usprawnienie zidentyfikowane na poprzedniej Retrospektywie.
 • to plan wystarczająco szczegółowy, by postępy prac były zrozumiałe podczas Codziennego Scruma.
 • Zespół Wytwórczy modyfikuje Backlog Sprintu w czasie trwania
  całego Sprintu, tym samym „wyłania się” on podczas Sprintu.
 • To wyłanianie się zachodzi w miarę jak Zespół Wytwórczy realizuje plan i dowiaduje się coraz więcej na temat pracy, która
  jest potrzebna do osiągnięcia Celu Sprintu.
 • Jeśli pojawia się potrzeba wykonania dodatkowej pracy, Zespół Wytwórczy dodaje ją do Backlogu Sprintu. W miarę jak praca jest wykonywana albo kończona, aktualizowane jest oszacowanie pozostałej do wykonania pracy.
 • Zbędne elementy planu są usuwane.
 • Jedynie Zespół Wytwórczy może zmieniać swój Backlog Sprintu w trakcie Sprintu.
 • Backlog Sprintu jest dobrze widocznym, odpowiadającym rzeczywistości, tworzonym na bieżąco obrazem
  pracy, jaką Zespół Wytwórczy planuje wykonać w trakcie Sprintu.
 • Backlog Sprintu jest wyłączną własnością Zespołu Wytwórczego.

Monitorowanie postępów Sprintu

 • W każdym momencie Sprintu cała pozostająca do wykonania praca z Backlogu Sprintu może zostać zsumowana.
 • Zespół Wytwórczy podsumowuje pozostałą do wykonania pracę przynajmniej raz dziennie – podczas Codziennego Scruma.
 • Zespół Wytwórczy obserwuje zmiany jej ilości każdego dnia Sprintu i na tej podstawie określa prawdopodobieństwo
  osiągnięcia Celu Sprintu.
 • Poprzez codzienne monitorowanie pozostałej do wykonania pracy, Zespół Wytwórczy zarządza postępami swojej pracy.

Przyrost (Increment)

 • Przyrost jest sumą wszystkich elementów Backlogu Produktu zakończonych podczas Sprintu i wartości Przyrostów ze wszystkich Sprintów poprzednich.
 • Na koniec Sprintu nowy Przyrost musi być ukończony, co oznacza, że musi on być gotowy do użycia i zgodny z definicją
  Ukończenia
  Zespołu Scrumowego
  .
 • Przyrostem jest namacalny rezultat wykonanej pracy,
  podlegający empirycznej inspekcji na zakończenie Sprint.
 • Przyrost reprezentuje krok w kierunku wizji lub celu.
 • Przyrost musi być gotowy do użycia niezależnie od tego, czy Właściciel Produktu decyduje się na jego wydanie.
 • W każdym Sprincie Zespoły Wytwórcze dostarczają Przyrost funkcjonalności produktu. Przyrost ten musi być gotowy do użycia, żeby Właściciel Produktu mógł zdecydować o jego niezwłocznym wydaniu.
 • Każdy Przyrost jest rozszerzeniem wszystkich poprzednich Przyrostów i jest dokładnie przetestowany w celu zapewnienia, że wszystkie one działają razem.

Definicja Ukończenia (Definition of Done)

 • Definicja Ukończenia (ang. definition of „Done”) Zespołu Scrumowego, używana jest w ocenie, czy praca nad Przyrostem produktu jest wykonana.
 • Kiedy element Backlogu Produktu albo Przyrost jest nazywany Ukończonym, wszyscy muszą rozumieć, co to właściwie oznacza.
 • Mimo, że stan ten może różnić się znacznie pomiędzy Zespołami Scrumowymi, w celu zapewnienia przejrzystości wszyscy członkowie danego zespołu muszą mieć wspólne rozumienie, co oznacza stwierdzenie, że praca została ukończona.
 • Definicja Ukończenia pomaga też Zespołowi Wytwórczemu w określeniu, ile elementów Backlogu Produktu może zostać wybranych podczas Planowania Sprintu.
 • Celem każdego ze Sprintu jest dostarczenie Przyrostu gotowej do potencjalnego wydania funkcjonalności, zgodnie z aktualną definicją Ukończenia tego Zespołu Scrumowego.
 • Kiedy definicja Ukończenia Przyrostu jest elementem konwencji, standardów lub wytycznych stosowanych przez organizację wytwarzającą oprogramowanie, wszystkie Zespoły Scrumowe muszą traktować ją jako niezbędne minimum i się jej podporządkować.
 • Jeśli natomiast definicja Ukończenia Przyrostu nie jest elementem standardu organizacji wytwarzającej oprogramowanie, Zespół Wytwórczy musi opracować definicję Ukończenia właściwą dla wytwarzanego produktu.
 • Gdy nad wydaniem systemu lub produktu pracuje wiele Zespołów Scrumowych, wszystkie Zespoły Wytwórcze muszą wspólnie ustanowić definicję Ukończenia.
 • W miarę jak Zespoły Scrumowe dojrzewają, oczekuje się, że ich definicja Ukończenia będzie zawierała coraz bardziej rygorystyczne kryteria zapewniania jeszcze wyższej jakości.
 • Nowe wersje tej definicji Ukończenia mogą identyfikować pracę pozostającą do wykonania wobec poprzednio Ukończonych przyrostów.
 • Każdy produkt lub system powinien posiadać definicję Ukończenia, która standaryzuje wykonywanie każdej pracy nad nim.

Wg Scrum Guide – www.scrumguides.org – ©2017 Ken Schwaber i Jeff Sutherland. Dokument publikowany jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach. Uproszczona treść licencji w języku polskim: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl, pełne brzmienie licencji w języku angielskim: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode. Korzystając z Przewodnika po Scrumie potwierdzasz fakt zapoznania się i wolę przestrzegania treści tej licencji.

Możesz też pobrać Scrum Guide w punktach jako plik pdf: